Tối đa Nội dung là 10,000 dòng. Nếu bạn không Đặt mật khẩu, Hệ thống sẽ tự động xóa Note này sau 30 ngày.